นักศึกษาแพทย์ ปี 3

ที่เก็บ teaching material ของ clinical path

Quantitative Methods เป็นแบบฝึกหัดส่วนของระบาดวิทยาและชีวสถิติสำหรับนศพ.ปี 3 ทีเตรียมสอบ medical license ขั้นตอนที่1 ของแพทยสภา


อีเลิร์นนิง  นักศึกษาแพทย์ปี 3 ภาควิชาพยาธิวิทยา