ข่าวและประกาศ

ยินดีต้อนรับสู่ E-MED Learning Website

 
 
Picture of รองคณบดีฝ่ายการศึกษา สำนักงานการศึกษา
ยินดีต้อนรับสู่ E-MED Learning Website
 

ยินดีต้อนรับสู่ E-MED Learning Website เป็น website สำหรับ สนับสนุนการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพการเรียนของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีทุกคน ให้สามารถเข้าถึงสิ่งสื่อการเรียนการสอนได้ในทุกที่ ทุกเวลา    นักศึกษาสามารถเข้ามาทบทวน ค้นคว้า ทดสอบ ทำแบบฝึกหัด ติดต่อ  อาจารย์ ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตั้งคำถามกับอาจารย์ อ่านตำรา  มาตรฐาน ดูวีดิทัศน์การสอนของอาจารย์ วิดีทัศน์การฝึกทำหัตถการต่างๆ  ตลอดจนการใช้ในการเรียนการสอนทาง online โดยอาจารย์ มีเนื้อหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเป็นการดำเนินตามนโยบายการพัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อมุ่งหวังให้บัณฑิตรามาธิบดีมีคุณลักษณะ มีคุณธรรม มีพหุศักยภาพในการพัฒนาสุขภาวะของสังคมและมีความเป็นสากล เพื่อให้คณะฯ เป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำในระดับสากล และช่วยยกระดับให้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพระดับโลกต่อไป