รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีกับผูบริหารการศึกษาโดยตรง ในการให้ข้อมูลป้อนกลับ ประสานงาน และการมอบหมายงานด้านการเรียนการสอน กิจกรรมของนักศึกษาแพทย์

เผยแพร่วารสารและเอกสารทางแพทยศาสตรศึกษา (Medical Education) สำหรับอาจารย์แพทย์ รามาธิบดี
โดย รศ.สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

รายวิชา Pediatric Allergy and Immunology 
โดย รศ.สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา