รายวิชารวมทุกภาควิชา ของ  นศพ.ปี3-ปี6 (เฉพาะ นศพ.)

สื่อการเรียนการสอน นศพ.ปี 6

สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาแพทยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  Systemic Anatomical Pathology(303) &. Clinical Pathology(304)

โครงการ E-MED Learning รามาธิบดี  E-Learning สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาแพทยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ทบทวนเพื่อเตรียมสอบ นศพ.ปีที่ 5 รหัส 53 ดูได้ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

ติว นศพ.ปี 5 ทบทวนเพื่อเตรียมสอบ  ดูได้ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 

ทบทวนทักษะทางคลินิกพื้นฐาน  (RAID 201 Basic Clinical Skills).

บทบาทหน้าที่ของแพทย์ในการร่วมพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาล

โครงการ E-Med Learning รามาธิบดี E-Learning สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โครงการ E-MED Learning รามาธิบดี  E-Learning สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาแพทยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี